kannada quotes | ಕನ್ನಡ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು


Kannada Quotes | ಕನ್ನಡ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು
50+ Life Quotes In Kannada | ಜೀವನ ಕ್ವೋಟ್ಸ ಕನ್ನಡ ದಲ್ಲಿಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಅವರನ್ನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಯಾವುದು? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರೇರಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೇರಕ ಪದಗುಚ್ಛಗಳ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಚಿಂತನೆಯ-ಉತ್ತಮ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಟ್ಟಿ ಇಳಿಸುವ ಅಮೂರ್ತ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತ ಮೌಲ್ಯವಿದೆ.

ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಯಶಸ್ಸಿನ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬರೆಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಯಾರಾದರೂ ವರ್ಧಿಸುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉಲ್ಲೇಖವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು-ಪದಗಳು ಮುಖ್ಯ, ಮತ್ತು ಪ್ರೇರಕ ಪದಗುಚ್ಛಗಳು ನಮಗೆ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳಲು, ಕಷ್ಟಕರ ಸಮಯವನ್ನು ಜಯಿಸಲು, ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು, ಮುಂದೂಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು, ನಮ್ಮ ಸೌಕರ್ಯ ವಲಯದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಸಲು. ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ, ಮತ್ತು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕಠಿಣ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ.

ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಯಶಸ್ವಿ ಜನರು ಸಹ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಅಥವಾ ಎರಡನ್ನು ಕಠಿಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲು, ಪ್ರಮುಖ ವೈಯಕ್ತಿಕ ತತ್ವವನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದಕವಾಗಲು ಕೆಲವು ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೌರವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಸಣ್ಣ ತುಣುಕುಗಳಾಗಿವೆ, ಅದು ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಾಗ ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬಹುದು.

ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೇರಕ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಕೆಲವನ್ನು ನೀವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯಲು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮರು ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತೀರಿ. ಕನ್ನಡ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು   ಒಂದು ಪ್ರಕಟಿತ ಅಥವಾ ಅಪ್ರಕಟಿತ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಸಂದರ್ಭ ಸೂಚನೆ. ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರವಾಗಿ, ಉಲ್ಲೇಖವು ಒಂದು ಬೌದ್ಧಿಕ ಕೃತಿಯ ಪ್ರಧಾನಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಳಸೇರಿಸಲಾದ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಅಕ್ಷರಸಂಖ್ಯಾಯುಕ್ತ ಪದವಿನ್ಯಾಸ. ಇದು ಕೃತಿಯ ಗ್ರಂಥಸೂಚಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ     ಒಂದು ನಮೂದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಉಲ್ಲೇಖವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಇತರರ ಕೃತಿಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತತೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮತ್ತು ಗ್ರಂಥಸೂಚಿಯ ನಮೂದು ಎರಡರ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಯಾವುದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗುವುದೋ ಅದನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ (ಸ್ವತಃ ಗ್ರಂಥಸೂಚಿ ನಮೂದುಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಗಳಲ್ಲ).


ಸ್ನೇಹಿತರೇ,

ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹಲವಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ಜೀವನದ ಅದ್ಭುತ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ.

ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬಹುದು, ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸೋಣ, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಶಕ್ತಶಾಲಿಗಳಾಗಬಹುದು. ಈ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.

ಕೆಲವರು ಅವರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಅವರನ್ನು ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು?

ನಿಮಗೆ ಕೆಲವರು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ಜೀವನದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಇವು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ!

ಧನ್ಯವಾದಗಳು! ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ.


kannada quotes on friendship


"ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದರೆ ಜೀವನವು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಹವಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತದೆ."

 

"ನೀವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ಜೀವನವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ."

 

"ಮಾನವರಂತೆ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರಬೇಕು."

 

"ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ."

 

"ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಈಗ ತಿಳಿದಿರುವುದು, ಜೀವನ ನಿಜವಾಗಿರುವುದರ ಸಾವಿರದ ಒಂದು ಭಾಗವೂ ಅಲ್ಲ." 

"ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪವಾಡಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಬರುವವರೆಗೂ ನೀವು ಕಾಯಬೇಕು."

 

"ಜೀವನವು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಬದುಕಲು ಅವಕಾಶ ಆದ್ದರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ."

 

"ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕುಟುಂಬದಹಾಗೆ ಮತ್ತು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಜೀವನ, ಸ್ವರ್ಗ."

 

"ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲು ಅದರಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ."


 

"ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ, ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿ."

 

"ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಾಗ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದಾಗ ನೀವು ಏನನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಳಿತನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದರಿಂದ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಿರಿ."

 

"ಜೀವನವು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಭಾವನೆಗಳ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ದುಃಖ ಎರಡೂ, ಆದರೆ ಸಂತೋಷವು ಯಾವಾಗಲೂ ದುಃಖವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ."

 

"ಜೀವನವು ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದ ಸಮಯವನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಆದರೆ ನೀವು ಸಮಯ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು, ಈಗ ಅದು ಬರಿ ವಿಷಾದ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ."

 

"ಕೆಲವು ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ,ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅವರ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ."

 

"ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ನಿಂತು ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀರೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದೆಬರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗುತ್ತೀರಿ."

 

"ಒಬ್ಬರು ಪರಿಪೂರ್ಣರಾಗಲು ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲ, ಜೀವನವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ,ಅದನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸರದಿ ನಿಮ್ಮದು."

 

"ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜೀವನವು ಅನ್ಯಾಯವೆಂದು ಅನಿಸುತ್ತದಲ್ಲವೇ? ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ."

 

"ನಿಮ್ಮ ಆಸರೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಇರಿ ಏಕೆಂದರೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಜೀವನವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ."

 

"ನಿಮಗಾಗಿ ನೀವು ಬದುಕಿ, ನಿಮಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಆದರೆ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ."

 

"ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಹೇಗೆ ಬಂದಿರಿ ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸುತ್ತೀರಾ?"

 

ನೀವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದೇ ಜೀವನ.

 

ಶತ್ರುಗಳು ಮತ್ತು ದ್ವೇಷಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ, ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿ ಮತ್ತು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಡಿ, ಯಾರಿಗೂ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಮೂರ್ಖ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಜೀವನವು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ.

 

ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದೊಂದಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದುದನ್ನು ಮಾಡಿ ಆದರೆ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ರಚಿಸಿಕೊಂಡಿರೆಂದರೆ ಖಚಿತವಾಗಿ ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾರೆ.

 

ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಭರವಸೆ ಸಿಗದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಕಳೆದುಹೋದ ಕಾರಣ, ಬಹುಶಃ ಯಾರೂ ಊಹಿಸದ ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ಜೀವನವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ.


 

ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಮುಂದೂಡಬೇಡಿ ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಜೀವನವು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ.

 

kannada mother quotes


ನೀವು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ವಾಸ್ತವವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದಾಗ ಜೀವನವು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ.

 

ಜೀವನವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಲಭವಲ್ಲ, ಹಾಗಂತ ನೀವು ನಿಮಗಾಗಿ ಹೋರಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದಲ್ಲ.

 

ನೀವು ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಜೀವನವನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು.

 

ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾತ್ಸಹಿತ ಸ್ನೇಹಿತರಿಲ್ಲದೆ ಜೀವನ ಅಪೂರ್ಣವೆನಿಸುತ್ತದೆ.

 

ಜೀವನವು ಊ ಹಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ನಮಗೆ ಬೇಸರ ತರಿಸುತ್ತಿತ್ತು.

 

ನಿಮ್ಮ ದುರಾಸೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಬದುಕಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವು ಎಂದಿಗೂ ಫಲಪ್ರದವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

 

ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿಫಲವಾದರೆ, ನಿನ್ನೆಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

 

ಜನರು ವಿನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದಿದ್ದರೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಎಂದಿಗೂ ಮುಂದೆವರಿಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.

 

ನೀವು ಇತರರ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಜೀವನವು ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತದೆ.

 

ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಮೂರ್ಖರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ದೂಷಿಸಬೇಡಿ.

 

ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರುವುದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು.

 

ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಪಡುವ ಜನರು ಜೀವನದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ.

 

ಜೀವನದ ಅನನ್ಯತೆಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇತರರಿಂದ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ.

 

ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನೀವು ನಂಬಿರಿ, ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ.

 

ನಮ್ಮ ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನದನ್ನು ಮರೆಯುವುದು ಮುಖ್ಯ.

 

ಇತರರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅನುಕರಿಸುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೇನೂ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.

 

ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಹರಿಸಿದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅಂಧಕಾರ ತನ್ನಂತಾನೆ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

 

ನೀವು ಬಯಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು.
 

ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹರಡುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ನೀವು ದೂರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

 

ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ರೋಮಾಂಚಕ ಅನುಭವಗಳು ಕೆಲವು ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಬರುತ್ತವೆ.

 

ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ವೈಫಲ್ಯವು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.

 

ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗಲು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

 

ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಜನರು ಎಂದಿಗೂ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರು ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ.

 

ನೀವು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡಲು ಸಮರ್ಥರಾಗಿರುವಾಗ, ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಲು ನೀವು ಏಕೆ ಕಾಯುತ್ತೀರಿ?

 

ನೀವು ಇತರರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವಾಗ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

 

150+ Kannada Quotes About Life with Images

ಅಲ್ಲಿಯೇ Kannada Quotes About Life ಸಂಗ್ರಹವು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮನ್ನು motivate ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ quotes about life in kannadaಗಳು ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಒಳನೋಟದ ಗಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ, ಅದು ಜೀವನದ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸವಾಲಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ದಾರಿ ತೋರಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

 

ನಾವು ನೊಂದಿರಲಿ, ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ  ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೇರಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಅನೇಕ best kannada quotes about lifeಗಳಿವೆ.

 

ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಉಲ್ಲೇಖವು (good kannada quotes about life) ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಬೆರೆಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ.

 

ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೀವನದ ಕುರಿತಾದ ಈ ಉಲ್ಲೇಖಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು (collection of kannada quotes about life with images) ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ, ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆಗೆ ಪ್ರಚೋದಿಸುವ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ನಿಮಗಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲು, ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಅದರ ಸಾರವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವ ಅದ್ಭುತ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿದ್ದೇವೆ.


 

ಮಹಾನ್ ದಾರ್ಶನಿಕರು ಮತ್ತು ಕವಿಗಳ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಆಧುನಿಕ ಚಿಂತಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಉಲ್ಲೇಖಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನನ್ನಾದರೂ ಹೊಂದಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲು, ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಸಲು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಗಿಸಲು ನೀವು ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ಖಚಿತ.

 

ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೀವನದ ಕುರಿತು ಈ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿ. ನಾವು ಜೀವನ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಈ ಪ್ರಯಾಣದ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಅವರು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಸಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲಿ.

  

Best Kannada Quotes About Life | ಜೀವನದ ಹಿತನುಡಿಗಳು


 

ಸಿಗದ ಖುಷಿಗೆ ನನಸಾಗದ ಕನಸಿಗೆ ಆಸೆ ಪಡುವುದು ಮೂರ್ಖತನ

 

ಸಿಗುವ ಖುಷಿಯಲ್ಲೇ ನನಸಾಗುವ ಕನಸು ಕಟ್ಟಿ ಬದುಕುವುದೇ ಜೀವನ.. 

 

ನಿನ್ನೆ ಮತ್ತೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾಳೆ ನಮ್ಮದಲ್ಲವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ದಿನ ಈ ಕ್ಷಣ ನಮ್ಮದೇ. ಮರೆಯದಿರೋಣ ನಗುತ್ತಿರೋಣ. 

ಒಂದು ಸುಳ್ಳಿನಿಂದ ಕಳೆದು ಹೋದ ನಂಬಿಕೆ ಸಾವಿರ ನಿಜ ಹೇಳಿದರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. 

ಬೆಂದಾಗಲೇ ಅಡುಗೆಗೆ ರುಚಿ ಬರೋದು. ನೊಂದಾಗಲೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಬರೋದು. 

ಬದುಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಬೇಕಂತ ಬಯಸ್ತೀವೋ ಅದು ಎಂದು ಸಿಗದು. ನಾವು ನಮ್ಮವರಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸಿದರು ಅದು ವ್ಯರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೆ ಜೀವನ. 

 

ಹುಡುಕಿದರೆ ದೇವರೇ ಸಿಗುವ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಯಾವ ಲೆಕ್ಕ. ಸಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನ ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ . ತಡವಾಗಿಯೇ ಆದರೂ ಸರಿ ನಮ್ಮವರಂತೆ ನಟಿಸುವವರ ಎಲ್ಲರ ನಿಜವಾದ ಮುಖಗಳು ಸಮಯ ಕಳೆದಂತೆ ನಮ್ಮ ಅರಿವಿಗೆ ಬಂದೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾವಾಗ ಯಾಕೆ ಸಿಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸಿಕ್ಕಿದವರು ಯಾಕೆ ಯಾವಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ.


 

ಬಯಸಿದ್ದು ಸಿಗಬೇಕೆಂದರೆ ಯೋಗವಿರಬೇಕು. ಸಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇರಬೇಕು. 

 

ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಸಾಲ ತೀರಿಸದಿದ್ದಾಗ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ದುಡ್ಡಿನ ಬೆಲೆ.


 

ಜೋರಾಗಿ ಅಳಬೇಕು ಅಂತನಿಸಿದರು ಮೌನವಾಗಿ ಒಳಗೆ ಅತ್ತಿದ್ದೆ ಜಾಸ್ತಿ.

 

ಕುದುರೆ ಎಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಡಿ ಎಳೆದರು ಚಾಟಿ ಏಟು ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ. ಮರ ಎಷ್ಟೇ ರುಚಿಯಾಗಿರುವ ಹಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟರು ಕಲ್ಲು ಏಟು ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ.

 

ಮನುಷ್ಯ ಎಷ್ಟೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದರು ಜನರ ನಿಂದನೆ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ. 

 

ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಹಿಸಿ ಸುಮ್ಮನಿರುತ್ತೇವೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ನಾವು ಇರುತ್ತೇವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟೇವಿ ಆಗ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ನಾವೇ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಟ್ಟವರಾಗುತ್ತೇವೆ. 

 

ಅತಿಯಾದ ರೂಪ ಸೀತೆಗೆ ಮುಳುವಾಯಿತು.

 

ಅಟೊಯಾದ ಗರ್ವ ರಾವಣನಿಗೆ ಕೇಡುಂಟು ಮಾಡಿತು.

 

ಅತಿಯಾದ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿತು.

 

ಆದುದರಿಂದ ಯಾವುದು ಅತಿಯಾಗಬಾರದು.ನೋವು ನೂರಿದೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ನಗುವಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೋಸಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀಯತ್ತಾಗಿ ಇರುವವರಿಗೆ ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ.ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅನ್ನೋ ಪದ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಜೀವನ ಏನು ಎಂಬುದು ಅರ್ಥವಾಗುವುದು.ತ್ಯಾಗ ಎನ್ನುವ ಎರಡಕ್ಷರದ ಹಿಂದೆ ಸಾವಿರಾರು ಆಸೆಗಳ ಸಮಾಧಿ ಇರುತ್ತೆ.

 

ನನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬರೋರಿಗೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಸ್ವಾಗತ. ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ. ಜೀವನಾಣೆ ಹಾಗೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹಾಜರಿರಬೇಕು. ಕಾಲಾಯ ತಸ್ಮಯ್ ನಮಃ.

 

ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಒಳ್ಳೆಯವಾಗಲು ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಲಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನಂತೆ ಹಿಂಡಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. 

 

ಮನುಷ್ಯ ಎಂದೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ಜೀವಿ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಜೀವಿ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ದೈವಾಂಶವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ಇನ್ನರ್ಧ ಭಾಗ ಅಸುರಶನಾಗಿಯೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಂತಹ ಮನುಷ್ಯನ ಹೃದಯವೇ ಇವರಿಬ್ಬರ ರಣರಂಗ. ಪರದೆಯ ಹಿಂದೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಇವರು ಸಭ್ಯವೇಶವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಮನುಷ್ಯಬ ಸಂಚುಗಖನ್ನು ಬಯಲು ಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. 

 

ದುಡ್ಡೇ ಎಲ್ಲಾ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲದೆ ಏನು ಇಲ್ಲ.

 

ಸುಳ್ಳಿನ ಹಾರವ ಕೊರಳಿಗೆ ಸೂಡಿ 


 ಕಳ್ಳನೊಬ್ಬನನ್ನು ಗುರುವನು ಮಾಡಿ 

ಬಡವರ ಹಣವನ್ನು ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿ 

ಧರ್ಮವ ಮೆರೆದರು ನೋಡಯ್ಯ. – ಕುವೆಂಪು

 ಕನಸುಗಳು ಎಷ್ಟೇ ಇದ್ದರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲೆ ಬಾಗಲೇ ಬೇಕು

ಆಸೆಗಳು ಎಷ್ಟೇ ಇದ್ರೂ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗಲೇ ಬೇಕು.

ಬಯಕೆಗಳು ಎಷ್ಟೇ ಇದ್ರೂ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಕಾಯಲೇಬೇಕು

ಕಷ್ಟಗಳು ಎಷ್ಟೇ ಇರಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಯವೇ ಅವುಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು.

 ಎಷ್ಟೇ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಎದುರಾದರು ಕುಗ್ಗದೆ ಅವುಗಖ ಭೂ ಎದುರಿಸಲೇಬೇಕು.


 ಆಗಲೇ ನೀ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಬದುಕು.


 

ಇರುವುದೆಲ್ಲವ ಬಿಟ್ಟು ಇರುದುದರೆಡೆಗೆ ತುಡಿವುದೇ ಜೀವನ. 

ನೀ ಬದುಕಿರುವವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿನ್ನ ಸ್ಥಾನಮಾನ

ನೀ ಸತ್ತಾಗ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ನಾನ


ಇಷ್ಟೇ ತಿಳಿಯೋ ಈ ಆಡಂಬರದ ಜೀವನ


 
 

 

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ನಿಯಮ ಇಟ್ಟುಕೋ.

 ನೇರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡು


 ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಮಾತನಾಡು.


 ಮುಖಕ್ಕೆ ಮುಖ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತನಾಡು,


 

ನಿನ್ನವರೆಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿನ್ನವರೆಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು ನಿನ್ನಿಂದ ದೂರವಾಗುವವರು, ಅಷ್ಟೇ,

 

 

 

ಜನಿಸಿದಾಗಲೂ ಎತ್ತಬೇಕು ನಿನ್ನ

 ಮರಣ ಹೊಂದಿದಾಗಲೂ ಎತ್ತಬೇಕು ನಿನ್ನ


 ಮಧ್ಯೆ ಸಲ್ಪ ನಡೆದಾಡುತ್ತಿರುವೆ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಹಂಕಾರ ಯಾಕೆ ಮಾನವ.


 

 

 

ನಮ್ಮವರು ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದೇ ತರಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ

 

ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗೋದು ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸು, ಆಲೋಚನೆ ಮಾತ್ರ.

 ಕರ್ಮ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಇವತ್ತು ನೀನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಿಯೋ ಅದನ್ನೇ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ನಾನು ನಿನಗೆ ಹಿಂದಿರಿಗುಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತ. 

 

ಕೆಲವರು ಎಷ್ಟೇ ಕೆಡುಕು ಬಯಸಿದರು  ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬದುಕೋಣ. ಅವರ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಕೊನೆಗೆ ವರನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

 

ನಿನ್ನವರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬದುಕುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಿನ್ನ ದುಡಿಮೆಯನ್ನು ನಂಬಿ ಬದುಕುವುದು ಉತ್ತಮ.

 

ಬಂದಿದ್ದು ಎದುರಿಸಿ ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕು. ಅವರು ಹಾಗೆಂದರೂ ಇವರು ಹೀಗೆಂದರು ಎಂದು ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕೂತರೆ ಜೀವನ ಮುಂದೆ ಸಾಗದು. ಜಗತ್ತು ಹೇಗಿದ್ದರೂ ಅನ್ನುತ್ತದೆ ನಾವು ಮುಗುಳ್ನಕ್ಕು ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಿರಬೇಕಷ್ಟೆ. 

 

ಮರಣ ಹೊಂದಿಂದ ಮೇಲೆ ಶವದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದು ಅಳುವ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಿಂತ ಬದುಕಿರುವಾಗ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳದಂತೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಸಂಬಂಧಗಳೇ ನಿಜವಾದ ಸಂಬಂಧಗಳು. 

 

 

ಮೊಸಳೆಗೆ ನಾಲಿಗೆ ಇಲ್ಲ

 ಆಮೆಗೆ ಕೂಡಲಿಲ್ಲ


 ಏಡಿಗೆ ತಲೆಯಿಲ್ಲ


 ಮೀನಿಗೆ ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ


 ನಾಯಿಗೆ ಭಾಷೆಯಿಲ್ಲ


ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಭಾವನೆಯಿಲ್ಲ 


 ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇದೆ ಆದರೇನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀಯತ್ತೇ  ಇಲ್ಲ.  

ಅಕ್ಕರೆ ಇಲ್ಲದ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟರೇನು ಅದು ನೀಡುವುದು ಬೇವಿನ ಕಹಿಯೇ ಹೊರತು ಬೆಲ್ಲದ ರುಚಿಯನ್ನಲ್ಲ. 

 

ಒಳ್ಳೆಯತನ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ನಮ್ಮವರೇ ನಮಗೆ ಶತ್ರುಗಳು ಆಗುತ್ತಾರೆ. 

 

ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ನ್ನೊಂದು ನಿಜವಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೊದು ಮುಖ್ಯ. ಹಣ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ನೋಡು. ತುಂಬಾ ಅಮಾನುಷವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಹಣ ಮಾಡಿ ನೂರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ನೋಡು ಕ್ಷಮೆ ನೀಡುತ್ತಲೇ  ಇರುತ್ತಾರೆ.

 ತಾಳ್ಮೆ ಎಂಬುದು ಆಯುಧ

 ಮೌನವೆಂಬ ಕಿರೀಟ


 ನಗುವೆಂಬ ಆಭರಣ


 ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಸರಿಸಿದವರಿಗೆ ಸೋಲೇ ಇಲ್ಲ. 


 

 ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ಕಡೆ ವಾದ ಮಾಡಬೇಡ


 ತಪ್ಪು ಇಲ್ಲದ ಕಡೆ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಬೇಡ 


 ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲದ ಕಡೆ ಪ್ರೀತಿ ಬಯಸಬೇಡ.


 

 

 

ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಗುಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಹತ್ರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಬದುಕಿನ ಕಠೋರ ಸತ್ಯ. 

 

ನಾಲ್ಕು ದಿನ ದೂರ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ

 ಜನ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮರೆತೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ


 ಜೀವನವಿಡೀ ಮನುಷ್ಯ ತಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾದವನು ಎಂಬ ಭ್ರಮೇಲಿ ಇರ್ತಾನೆ.


 ಆದರೆ ನಿಜ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ನೀವು ಇದ್ದರೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.


 

ನಿಮ್ಮ ವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎನ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಮಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕಿ. – ಕುವೆಂಪು 

 

ಸುಲಭವಾದ ಹಾದಿ ಇಗಬೇಕೆಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಪಡಲೇಬೇಕು. 

ಎಲ್ಲ ಗಳಿಸಿದಮೇಲೆ ಬರುವ ಜನಗಳಿಗಿಂತ ನಮ್ಮ್ ಹತ್ತ್ರ ಏನು ಇಲ್ದಾಗ ನಮ್ಮ್ ಜೊತೆ ಯಾರ್ ಇರ್ತಾರೋ ಅವರು ಮುಖ್ಯ. 


 

 ಯಾರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಆತ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಭಗವಂತ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆತ ಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ ಸಹಾಯಕ್ಕೆಂದು ಭಗವಂತನು ಸಹ ಇರೋದಿಲ್ಲ. 


 

 

 

ನಿನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರೇ ನಿನ್ನ ಮೊದಲ ಶತ್ರುಗಳು. 

 
 

 

ನಾವು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ವರಿಂದ ದೂರ ಇರುವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು. 

 

 

 

ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ರೆ ಗಾಬರಿ ಬೇಡ ಗುಳ್ಳೆ ಅರಿಗಳ ಅಂಗ ಬೇಡ ಬೆಲೆಯಿಲ್ಲದ ಕಡೆ ಕಾಲಿಡಬೇಡ. ಊಸರವಳ್ಳಿ ಬುದ್ಧಿಯವರ ಸಂಬಂಧ ಬೇಡ. 

 

 

 

ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ.

 

ದೊರೆತ ಜೀವನ ಅದೃಷ್ಟ ಅಂತ ವಿಧಿಯ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಹಾಗೆ ಸಾಗಬೇಕು. 

 

 

 

ಆಯಸ್ಸು ಇದ್ದಾಗ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುವುದಿಲ್ಲ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುವಾಗ ಅನುಭವಿಸಲು ಆಯಸ್ಸು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೇ ಜೀವನ. 

 

 

 

ಮೌನಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲ

 ಕ್ಷಮೆಗಿಂತ ಬೇರೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲ. 


 

 

 

ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಹಣವಿದ್ದರೇನು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆಯಸ್ಸು ಮೀರಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬದುಕೋಗಲ್ಲ. 

 

 

 

ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳು ತುಂಬಾ ಜನರಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲಾಗದ ಗುಣ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಜನರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. 

 

 

 

ಮೋಸ ಮಾಡಿದವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕಾರ ತೀರಿಸಕೊಳ್ಳಲು ಹೋಗಬೇಡ

 

ನೆನಪಿರಲಿ ಕೊಳೆತ ಹಣ್ಣುಗಳು ತಾನಾಗಿಯೇ ಉದುರುತ್ತದೆ.

 

 

 

ನಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ನಾವು ಇದ್ದಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿ ಅಸ್ತಿ

 

ನಮ್ಮವರು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋದಷ್ಟು ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ. 

 

 

 

ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಕೊಡುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಕೊಡುವ ಧೈರ್ಯನೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದು. 

 

 

 

ಹಸಿವು ಅನ್ನೋದೇ ಹಾಗೆ ಸಾವಿಗಿಂತ ಕ್ರೂರಿ. 

 

 

 

ಸುಡುವ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಕಷ್ಟದ ಬೆಲೆ

 

ಒಂಟಿತನದಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳ ಎಲೆ 

 

ಅವಕಾಶ ಕೈ ಜಾರಿದಾಗ ಸಮಯದ ಬೇಳೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಕಾಸು ಇಲ್ಲದಾಗ ಮನುಷ್ಯನ ಬೆಲೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. 

 

 

 

ಎಂತಹ ಬಲಶಾಲಿ ಆದರೂ ವಶ್ಯಕತೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಬಾಗಲೇ ಬೇಕು. 

 

 

 

ಮೈಲಿಗೆ ಅಂತ ಸತ್ತ ಅಪ್ಪನ ಶವದ ಜೊತೆ ಹಾಸಿಗೆ ದಿಂಬು ಕಂಬಳಿಯನ್ನು ಸುಟ್ಟರು.  ಆದರೆ ಅಪ್ಪ ಗಳಿಸಿಟ್ಟ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ  ಹೊಡೆದಾಡಿಕೊಂಡು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. 

 

 

 

ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಜೀವನ ಕತ್ತಲಾದಾಗ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಜೊತೆ. 

 

 

 

ಎಲ್ಲವೂ ಕ್ಷಣಿಕ. ತಿಳಿದು ಬದುಕು ನೀ ಇರುವ ತನಕ. 

 

 

 

ಸೋತೆ ಎಂದು ನೀ ಮುಂದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದಿಡಬೇಡ. ಏಕೆಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಆ ಹೆಜ್ಜೆ ನಿನ್ನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿರಬಹುದು. 

 

 

 

ಬದುಕು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇದ್ದಂತೆ. ಸುತ್ತಲೂ ಇಂತವರು ನಮ್ಮಂತವರಂತೆ ಕಂಡರೂ ನಮ್ಮ ಸೋಲಿಗಾಗಿ  ಕಾದುಕುಳಿತಿರುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಸತ್ಯ 

 

 

 

ನಗುತ್ತಿರು. ನೋವು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. 

 

 

 

ಈ ಜಗತ್ತೇ ಒಂತರ ವಿಚಿತ್ರ ಇಲ್ಲಿಯ ಜನರದ್ದು ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಮುಖವಾಡಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು  ನಮ್ಮವರು ಯಾರು ವಿರೋಧಿಗಳು ಎಂದು ಗೊತ್ತೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. 

 

 

 

ಜೀವನದ ಪಾಠ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ.

 

 

 

ಮಾತಾಡಿ ಮುಳ್ಳಾಗುವ ಬದಲು ಮೌನವಾಗಿದ್ದು ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಯಂತಿರುವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು.

 

 

 

ತಪ್ಪು ಅನ್ನುವುದು ಜೀವನದ ಒಂದು ಪುಟ ಮಾತ್ರ 

 

ಸಂಬಂದಗಳು ಅನ್ನುವುದು ಪೂರ್ತಿ ಪುಸ್ತಕ

 

ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಪುಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೂರ್ತಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. 

 

 

 

ಜನರ ಎಲ್ಲಾ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ನಾವೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ಕಾಲವೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತದೆ. 

 

 

 

ಏನೂ ಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಎಲ್ಲವೂ ದ್ದಾಗ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗು. (ಪ್ರೀತಿ ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ) 

 

 

 

ಜೀವನ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣವನ್ನು ಖುಷಿಯಿಂದ ಕಳೆಯಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಕಳೆದು ಹೋದ ಸಮಯ ತಿರುಗಿ ಬಾರದು.

 

 

 

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಚೆಯೇ ನಡೆಯದೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗಿಬಿಡುತ್ತವೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದೂ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಶೂನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

 

 

 

ಬದುಕು ಒಂದು ಕನಸಿನ ಮೂಟೆ ಇದ್ದಂತೆ. ಕಟ್ಟುವುದು ಸುಲಭ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ.

 

 

 

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ನೇಹ ಬಂಧು ಬಳಗ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಯಾರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ನೆನಪಾಗಿ ಇರುತ್ತೇವೆಯೋ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಆತ್ಮೀಯರು. 

 

 

 

ಉಪ್ಪಿಗೆ ನೀರಿನಿಂದಲೇ ಜನನ

 

ನೀರಿನಿಂದಲೇ ಅರನ

 

ಜೀವನವು ಹಾಗೆಯೇ

 

ನಮ್ಮವರಿಂದಲೇ ಸನ್ಮಾನ

 

ನಮ್ಮವರಿಂದಲೇ ಅವಮಾನ. 

 

ಕಷ್ಟಗಳು ಚಲಿಸುವ ರೈಲಿನಿಂದ ಕಾಣುವ ಮರಗಳಂತೆ

 

ಹತ್ತಿರ ಹೋದಷ್ಟು ಅವು ಒಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ನೀವು ಚಲಿಸುತ್ತ ಹೋದಂತೆ ಅವು ಚಿಕ್ಕದಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಜೀವನ. 

 

 

 

ಜೀವನವೆಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ

 

ಬಯಸಿದಾಗ ಬಯಸಿದ್ದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ

 

ಸಿಗುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬಯಕೆಗಳೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 

 

 

 

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದರು ನಮಗೆ ನಾವೇ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಇವರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಭ್ರಮೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೆಸರಿಗಷ್ಟೇ. 

 

 
 

ಜೀವನವೆಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಆಡುವ ನಾಟಕವಾಗರಬಾರದು. 

 

ಅದೊಂದು ಬದುಕುವ ರೀತಿಯಾಗಿರಬೇಕು. 

 

 

 

ಬೆರೆತು, ಅರಿತು, ಮರೆತು ಬದುಕುವುದೇ ಜೀವನ.

 

 

 

ಬರುವುದೆಲ್ಲವ ಸ್ವೀಕರಿಸು 

 

ಬಂದದ್ದೆಲ್ಲವ ಅನುಭವಿಸು

 

ನಮ್ಮ ಪಾಲಿನದಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಸಿಗುವುದು 

 

ನಮ್ಮದಲ್ಲದ್ದು ನಮ್ಮಿಂದ ಖಂಡಿತ ದೂರಾಗುವುದು 

 

ಇರುವಷ್ಟು ದಿನ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರು ಇಷ್ಟೇ ಜೀವನ. 

 

 

 

ಸಿರಿತನ ಬದುಕನ್ನು ಬದಲಿಸುತ್ತೆ ಆದರೆ ಬಡತನ ಬದುಕನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. 

 

 

 

ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಯಾರಿಲ್ಲ

 

ನೆಪ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರೂ

 

ಬದುಕಿನ ಬಂಡಿಗೆ ತಿರುವಿಲ್ಲ

 

ನಿಲ್ದಾಣ ಬಂದರೆ ಇಳಿಯಲೇಬೇಕು. 

 

 

 

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ತುಂಬಾ ನೋಯಿಸಿ ದೂರ ಮಾಡಬೇಡಿ 

 

ಯಾಕಂದರೆ ಸಮಯ ಕಳೆದಂತೆ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಮರೆತು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಹೋದವರು ಮತ್ತೆ ಬರಬಹುದು ಆದರೆ ನೋವಿನಿಂದ ಹೋದವರು ಮತ್ತೆ ವಾಪಾಸ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. 

 

 

 

ನನಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಚಿಂತಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ನನಗೆ ಯಾರು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬದುಕುವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು. 

 

 

 

ಹೆತ್ತ ಕರುಳು ಹೊತ್ತ ಹೆಗಲು ಸುಖದಿ ಇಟ್ಟರೆ ದೇವರೇ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವನು.

 

 

 

ಜೀವನ ಕಲಿಸಿದ ಪಾಠ ಇಷ್ಟೇ ಕೆಲವರ ಗುಣ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೂಯ್ ಖುಷಿಯಾಗಿರಬೇಕೇ ಹೊರತು ಅವರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬಾರದು.

 

ಮನುಷ್ಯ ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸುತ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಜನಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. 

 

 

 

ಶೋಕಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಮರಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನೀಯತ್ತಾಗಿ ಮೂರು ದಿನ ಬಾಳೋದು ಉತ್ತಮ. 

 

 

 

ಇದೆ ಜೀವನ. ಕಷ್ಟ ಎಷ್ಟೇ ಇದ್ದರು ಹೊತ್ತು ಸಾಗಬೇಕು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗಲ್ಲ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗಲ್ಲ. ಬಂದಿದ್ದು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. 

 

 

 

ಕಾಯಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಕಷ್ಟಗಳಿಗೂ ಸಾವಿದೆ. 

 

 

 

ಸಂಪಾದನೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಹೆತ್ತ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನೀನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಹೆಂಡತಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ಹಣ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. 

 

 

 

ಬದಲಾವಣೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಅದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬದಲಾವಣೆ ಒಬ್ಬರ ನಂಬಿಕೆ ಮುರಿಯದೆ ಇರಲಿ. ಒಬ್ಬರ ಹೃದಯ ಒಡೆಯದೆ ಇರಲಿ. 

 

 

 

ನಾವು ಹೊರುವ ಅತ್ಯಂತ ಭಾರವಾದ ಹೊರೆ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆಲೋಚನೆಗಳು. 

 

 

 

ಸಿಹಿ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಿ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಕಹಿ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ ತಿಂದು ಮುಗಿಸಬೇಕು. 

 

 

 

ದೀಪ ಶ್ರೀಮಂತನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೋ ಬಡವನ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವ ಕೂಡ ಈ ದೀಪದಂತೆ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರು ನಮ್ಮತನ ಯಾವತ್ತೂ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬಾರದು.

 

 

 

ಕ್ಷಣಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಗುವಿನ ಪ್ರಯಾಣ. 

 

 

 

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಸಿದವನಿಗೆ ಒಂದು ಹಿಡಿ ಅನ್ನ ನೀಡಿದಾಗ ಸಿಗೋ ಸಂತೋಷ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಗುವ ತೃಪ್ತಿ. ಎಷ್ಟೇ ನೋವಿದ್ದರೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನಗುವಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ ನೆಮ್ಮದಿ ಎಷ್ಟೇ ಹಣ ಅಂತಸ್ತು ಗಳಿಸಿದರು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. 

 

 

 

ಕಳೆದು ಹೋದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆನಪಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ

 

ಕಳೆದು ಹೋದ ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಪಾಠವಾಗುತ್ತದೆ.

 

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಸೋತೆನೆಂದು ಅನಿಸಿದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಾರ್ಗವು ಕಾಣದೆ ಕಂಗಾಲಾಗಿ ಹೋದಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ ಶರಣಾಗಿ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಬೆಳಕು ಕಾಣುವುದು. 

 

 

 

ನಾಲ್ಕು ಜನ ನಿನ್ನನ್ನಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಬದುಕಬೇಡ

 

ನಿನ್ನನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ನಾಲ್ಕು ಜನ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಬದುಕು. 

 

 

 

ತನ್ನ ಗುಟ್ಟನ್ನು ಯಾರೊಡನಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಿತ್ರ ಯಾವಾಗ ಶತ್ರುವಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 

 

 

 

ಸಂಬಂಧಿಕರ ಹತ್ತಿರ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾನವನ್ನು ನಾವೇ ಹರಾಜು ಇಟ್ಟಂತೆ.

 

 

 

ಸೋಲಲು ಧೈರ್ಯ ಇರುವವರೇ ಗೆದ್ದಿರುವುದು. ಸೋಲಿನ ಭಯದಿಂದ ಬಿದ್ದುಹೋದವರೇ ಹೆಚ್ಚು.

 

 

 

ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತ ಜೀವಿಸುವುದು ಸುಲಭ. ಆದರೆ ಕನಸು ಕಂಡಂತೆ ಜೇವಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ.

 

 

 

ಯಾರ ಅಸಹಾಯಕತೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು.

 

 

 

ಎಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕಷ್ಟಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಇದೆ.

 

 

 

ಒಂದು ದಿನ, ಒಂದೇ ಒಂದು ದಿನವಾದರೂ ಆ ಹಳೆಯ ಬಾಲ್ಯ ತಿರುಗು ಬಂದರೆ ನೋವೆಲ್ಲಾ ಮರೆತು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಬಹುದಿತ್ತು.

 

 

 

ಸಂತೋಷಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ದುಖ್ಖವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳದಿರಿ. ಗೆದ್ದಾಗ ಜೊತೆಗಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದಾಗ ಇರಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ.

 

 

 

ಸಾಗುವ ಬದುಕಿಗೆ ಸಾವಿರ ಚಿಂತೆ

 

ಕರಗಿ ಹೋಗುವ ದಿನಗಳಿಗೆ ಆ ನೆನಪುಗಳೇ ಸಂತೆ.

 

 

 

ಜೀವನ, ಆಗದ್ದು ಆಗಲಿ, ಜೀವನ ಸಾಗುತಿರಲಿ.

 

 

 

ಜೀವನ ಅನ್ನೋದು ಸುಂದರವಾದ ಸಂತೆ

 

ಸಂತೆಯೊಳಗೆ ಇರುವುದು ನೂರಾರು ಚಿಂತೆ

 

ಆದರೂ ಬದುಕಬೇಕು ನಾವು ನಗುತಲಿ ಎಲ್ಲರಂತೆ. 

 

 

 

ಜೀವನ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣುವ ಕನಸು ಹಾಗು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಲ್ಪನೆಯಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 

 

 

 

ಅರ್ಥ ಸಿಗದೇ ಬಂದು ಹೋಗುವ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳು

 

ನನ್ನದಲ್ಲದ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಉರುಳುತ್ತಿದೆ ಅನಾಮಧೇಯ ದಿನಗಳು

 

ದುದ್ದೆಂಬ ಕಾಗದದ ಕಂತೆಗಳ ಶೇಖರಿಸಲು ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿವೆ ನಿನ್ನೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮೆರೆಸಿ ನಾಳೆಯ ಕನಸುಗಳು.  

 

 

ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದ ಪಡೆದ ಜೀವನ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಕ್ಷಣಿಕ

 

ನಿನ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ನೀ ತಂದುಕೊಂಡ ಜೀವನ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಅಗಣಿತ. 

 


 

 

ಜೀವನವನ್ನು ಕೇವಲ ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. 

 

 

 

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಇದ್ದರು ಗುಣದ ಕೊರತೆ ಇರಬಾರದು

 

ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಣವನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಕೇಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು

 

ಆದರೆ ಗುಣವನ್ನು ಕೇಳಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

 

 

 

ಜೀವನಾನುಭವ ಎಂಬುದು ಅದು ಇಂದಿಗೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವೇ

 

ಅದು ಪರಿಪಕ್ವಾವಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ದಕ್ಕಲು ಸಾಧ್ಯ.

 

 

 

ಕೆಲವು ನೆನಪುಗಳು ಮಧುರ ಯಾತನೆ, ಕೆಲವು ನರಕಯಾತನೆ.. ಮುಂದೆ ಸಾಗಲಿ ಜೀವನ, ಹಾದಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸುಗಮ.. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲು ಮನುಜ.. ಸಾಟಿ ಇಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಯಾರು.. ನಿನ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ನೀನೇ ಹೊಣೆ, ನಿನ್ನದೇ ಬವಣೆ..

 

 

 

ಬೇಡಿದರೆ  ಸಿಗುವುದು  ಕಷ್ಟ

 

ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದರೆ  ಸಿಗುವುದೇ ಜೀವನ

 

ಅಂದುಕೊಂಡಂತಲ್ಲಾ ಜೀವನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದೇ ಜೀವನ.

 

 

 

ಜೀವನ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟವಾದರೂ ಸರಿ.

 

ಭರವಸೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ…. 

 

ಮುನ್ನೆಡೆಯುವುದೊಂದೇ ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿರಲಿ.

 

 

 

ಜೀವನ ಮುಗಿಯದ ಸಂತಿ;

 

ಕೊಂಡಿದ್ದೇಷ್ಟೋ? ಮಾರಿದ್ದೇಷ್ಟೊ?

 

ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚದೇವಾ, ಜೀವಿಸಿದ ಅನುಭಾವ ಮಾತ್ರ ನನ್ನದು.

 

ಆ ಬಿಳಿಯ ಮೋಡಗಳಿಗೆ

 

ಬಣ್ಣ ಬಳಿದವರಾರೋ..? 

 

ನನಸಾಗದ ಕನಸುಗಳಿಗೆ

 

ಆಸೆ ತುಂಬಿದವರಾರೋ..?

 

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕನಾಗಿರು

 

ಜಗತ್ತ ಕಿಲಾಡಿಗಳಿರುವರು ಇಲ್ಲಿ 

 

ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಿದರೆ ಜಾಡಿಸಿ 

 

ಒದ್ದುಬಿಡುವರು..

 

ಜೀವನದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ

 

ಸಹನೆ ಇರಬೇಕೇ

 

ಹೊರತು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ

 

ಜೀವನ ಆಗಬಾರದು.

 

 

 

ಮನುಷ್ಯನ ಮುಹೂರ್ತ ಇಲ್ಲದೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಮುಹೂರ್ತ ಇಲ್ಲದೆ 

 

ಸಾಯುತ್ತಾನೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಜೀವನ

 

ಪಾರ್ಯತ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತದ ಹಿಂದೆ ಓಡುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾನೆ.

 

 

 

ಜೀವನ ಗೋಣಿ ಚೀಲದಂತೆ..

 

ಚಂದ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬುವರು, ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ಅಟ್ಟಕೆ ಎರಿಸುವರು.

 

ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಗ, ಕಾಲ ಅಡಿಗೆ ಹಾಕುವರು.

 

 

 

ಜೀವನ ನನಗೆ ಕಲಿಸಿದ್ದು ಇಷ್ಟೆ….

 

ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗಬೇಕೇ ಹೊರತು ನಾವೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ,ಕಾರಣವಾಗಬಾರದು.

 

ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಕರಗದ ಜನರು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಬಂದು ಕರಗಿ ಅಳುತ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟೆ ಜೀವನ

 

 

 

ಸಾಧಿಸುವ ಮುನ್ನ ಅಸಹ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ

 

ಸಾಧಿಸಿದ ನಂತರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ  ನೋಡ್ತಾರೆ.

 

 

 

“ಇಷ್ಟೆ ಜೀವನ“

 

 

 

ಇಷ್ಟೆ ಜೀವನ….. ಪೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೆಳೆಯರನ್ನ ಸಂಪಾದಿಸೋದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ.. ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಗೆಳೆಯರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ.

 

 

 

ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತೇವೆ.

 

ಅದೇ ಎಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತಾದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ ಇಷ್ಟೆ ಜೀವನ!! 

 

 

 

ಭಯ, ಭಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ನಂಬಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ

 

ಪ್ರೀತಿ ನಂಬಿಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ

 

ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಜೀವನ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆ.

 

 

 

ನಾವು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ ಅತಿಥಿಗಳೇ ಹೊರತು ಮಾಲೀಕರಲ್ಲ. ಬರುವಾಗ ಖಾಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಕೂಡ ಖಾಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಯಾವುದೂ ನಮ್ಮ ಜೋತೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜೋತೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೆ ಜೀವನ..

 

 

 

ಜೀವನ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆ ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ಹತ್ತಿ ಕಿವಿಲೀ ಇಟ್ಟರೆ ಶೀತ ಅಂತ, ಅದೇ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಗೋತ ಅಂತ, ಹತ್ತಿ ಕಿವಿಯಿಂದ ಮೂಗಿಗೆ ಬರುವಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಅನುಭವಿಸಿ..

 

 

 

ಜೀವನ ಬೇಕು ಎನ್ನುವವರಿಗೆ ಸಾವು ಬೇಗ ಬಂದು ತುಂಬ ನೋವು ಕೊಡುತ್ತೆ… 

 

ಜೀವನ ಬೇಡ ಎನ್ನುವವರಿಗೆ ಸಾವು ಬೇಗ ಬರದೆ ತುಂಬ ನೋವು ಕೊಡುತ್ತೆ..

 

ಸಾವು ಬೇಕು ಎಂದಾಗ ಬರಲ್ಲ.. 

 

ಬೇಡ ಎಂದಾಗ ಬರದೆನು ಇರಲ್ಲ.. 

 

ಜೀವನ ಇಷ್ಟೆ…..

 

 

 

ಜೀವನವೆಂಬುದೇ ಹಾಗೆ

 

ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ

 

ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದೇ ಇರೋದೆ ಪದೇ ಪದೇ ಸಿಗುತ್ತದೆ

 

ಈ ಮನುಷ್ಯರು

 

ಆಧುನಿಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆಅಂಟಿಕೊಂಡು

 

ಆಸೆ.ಮನಸ್ಸು,ಮಮತೆ,ಪ್ರೀತಿ ,ಕರುಣೆ, ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಯಂತ್ರಗಳಂತೆ ಬದುಕುವುದು

 

ಜೀವನ ಇಷ್ಟೆ ಇವತ್ತು ಇರುತ್ತೇವೆ

 

ನಾಳೆ?

 

ಇದ್ದಷ್ಟು ದಿನ ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ

 

ನಗುವೇಜೀವನ

 

ಜೀವನ ಇಷ್ಟೆ.

 

 

 

ಒತ್ತಡ ವಿಲ್ಲದ ಉದ್ಯೋಗವಿಲ್ಲ

 

ಕಷ್ಟ ವಿಲ್ಲದ ವ್ಯವಸಾಯ ಇಲ್ಲ

 

ನೋವಿಲ್ಲದ ಸಂಸಾರವಿಲ್ಲ

 

ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲದ ಮನುಷ್ಯನಿಲ್ಲ

 

ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಜಯಿಸಿದರೆ ಜೀವನ…

 

 
 

ಜೀವನ ಇಷ್ಟೆ ಯಾರಿಗೆ , ಯಾವಾಗ, ಏನು ತಿಳಿಯದು, ಇನ್ನು ಮು೦ದಾದರೂ ಎಲ್ಲರೂ ದ್ವೇಷ , ಅಸೂಯೆ , ದುರಾಸೆ ಪಡದೆ ಅನ್ಯೊನತೆ ಬಾಳುವುದನ್ನು ಕಲಿಯ ಬೇಕಷ್ಟೆ.

 

 

 

ನಮಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡುವವರ ಜೊತೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯೋಣ .. ಬೆಲೆಯೇ ಸಿಗದಂತ ಕಡೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಹೋದರು …ನಮ್ಮ  ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥನೆ . 

 

 

 

ಹುಟ್ಟುವಿನ ಸಮಯ ಖಚಿತ ..ಸಾಯುವ ಸಮಯ ನಿಶ್ಚಿತ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಸುಂದರ ಜೀವನ ..ಇಷ್ಟೆ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ.

 

 

 

ಹುಟ್ಟು, ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟು ಜಗತ್ತು ನೋಡಿದಾಗ ನಾನು ಅಳುತಿದ್ದೆ,ನನ್ನವರು ನಗುತಿದ್ದರು.

 

ಸಾವು, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ನಾನು ನಗುನಗುತ್ತ ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ ನನ್ನವರು ಅಳುತ್ತಿದ್ದರು…

 

 

 

ಇಷ್ಟೆ ಜೀವನ….. ಮರೆತಾಗ ಜೀವನ ಪಾಠ ಕೊಡುತಾನೆ ಚಾಟಿಯ ಏಟ …ಕಾಲ ಕ್ಷಣಿಕ ಕಣೋ…

 

 

 

ಒಲಿದು ಬರುವ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉದ್ರೇಕಿತನಾಗದೆ, ಕೈಗೆಟುಕದ ವಿಧಿಯಾಟಕ್ಕೆ ವಿಚಲಿತನಾಗದೆ   ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನಾಗಿರು. 

 

 

 

ಜೀವನ ಪಾಠ ಕಲಿಸೋದು ಕೆಲವೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಅದು ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವಾದಾಗ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ, ಮನಸ್ಸು ಒಡೆದು ಹೋದಾಗ, ಮಾತ್ರ. ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಬಂಧಗಳು ಅನಾವರಣ ಆಗೋದು ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ..

 

 

 

ಓದಿದವನಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ.

 

ಅದ್ರೆ ಓದದವನಿಗೆ ಸಾವಿರ ಕೆಲಸ.

 

ಯಾರನ್ನು ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲಾ.

 

ಯಾಕೆಂದರೆ ಓದಿದವನು ಪುಸ್ತಕದ ಪಾಠ ಕಲ್ತಿದ್ರೆ ಓದದವನು ಜೀವನ ಪಾಠ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ…

 

 

 

ಜೀವನ ಎಂಬ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗೊಂದು

 

ಪಾಠ, ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಂದು ಅನುಭವ…!

 

ಒಳ್ಳೆಯವರು ಸಂತಸ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ.

 

ಕೆಟ್ಟವರು ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

 

ದುಷ್ಟರು ಪಾಠ ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ.   

 

ಉತ್ತಮರಾದವರು ಸವಿನೆನಪು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. 

 

ಆದ್ದರಿಂದ  ಎಂಥಾ ಜನರನ್ನು ನಾವು ದೂಷಿಸಬಾರದು.ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಒಂದಲ್ಲಾ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಜೀವನ ಪಾಠ ಕಲಿಯಬಹುದು.

 

 

 

ನಾವೇ ಕಲಿಯಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಜೀವನ ಪಾಠ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ – ಮಾತು ಆಡಿಯಲ್ಲ, ಏಟು ಕೊಟ್ಟು.

 

 

 

ಕಳೆದು ಹೋದ ಸಮಯದ ಬೆಲೆ ನಮಗೆ ಅರಿವಾಗುವ ಮುಂಚೆ,ಅರ್ಧ ಜೀವನವೇ ಕಳೆದು ಹೋಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ.ಇನ್ನೂ ಓಡಲೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ,ನಡೆಯಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜೀವನ ಪಾಠ

 

 

 

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಾಗೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದು ಹೋಗುವವರು ಕೂಡಾ, ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.ಅಂತಹ ಅನುಭವಗಳೇ,ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಕ್ವಗೊಳಿಸುವುದು.ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಜೀವನ ಪಾಠ ಎಂಬ ಧೃಷ್ಠಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡುವುದು ಉತ್ತಮ.

 

 

 

“ಕಣ್ಣು” ಇರುವ ತನಕ “ನೋಟ”

 

“ಕೈ” ಇರುವ ತನಕ “ಊಟ”

 

“ಕಾಲು”  ಇರುವ ತನಕ “ಓಟ”

 

“ಸಾವು” ಮತ್ತು “ಬದುಕಿನ” “ಆಟ”

 

ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳಿ ಹೋಗೋದು “ಟಾಟಾ”

 

ಇದೇ ಅಲ್ವಾ “ಜೀವನ ಪಾಠ”

 

 

 

ನೋವು ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ

 

ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.

 

ಆದರೆ, ಜೀವನ ಪಾಠ ಅಂತೂ ಕಲಿಸುತ್ತೆ.

 

 

 

ನಾನು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಸ

 

ಹೋಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ

 

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಸೋಲಲ್ಲ.

 

ನಾನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ತಲೆ

 

ತಗ್ಗಿಸಿರಬಹುದು.

 

ಆದರೆ ಕಷ್ಟಬಂದಾಗ ಹೆದರಿ ಓಡಿ ಹೋಗಲ್ಲ.

 

 

 

ನಾನು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೀವನದ ಜೋತೆ ಆಟವಾಡಲ್ಲ. ಇದು ನಮಗೆ ಜೀವನ ಕಲಿಸಿದ ಪಾಠ.

 

 

 

ಪುಸ್ತಕ, ಪಠ್ಯಕ್ರಮವಿಲ್ಲದೇ ಪಾಠ ಕಲಿಸುವುದು ಜೀವನ ಮಾತ್ರ.

 

Life is an adventure! So live it up!

 

 

 

ಗೆದ್ದಿರುವ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ 

 

ಗೆದ್ದವರ ಹೆಸರು ಇರುತ್ತದೆ….

 

ಸೋತಿರುವ ಕಥೆಯಲ್ಲೂ 

 

ಸೋತವರ ಹೆಸರು ಇರುತ್ತದೆ….

 

ಅದರೆ ಸೋಲುವವರು ಜೀವನ ಪಾಠ ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ….

 

ಗೆದ್ದವರು ದಾರಿ  ಮರೆಯುತ್ತಾರೆ…

 

 

 

ಜೀವನ ನಾವು ಪಾಠ ಕಲಿಯುವವರೆಗೂ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ.

 

 

 

ಬಾಳಿನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ 

 

ಜೀವನ ಪಯಣದಲ್ಲಿ 

 

ಅನುದಿನವು ಯಾವುದಾದರೊಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಪಾಠ ಕಲಿಸುವ ಪ್ರತಿ ಜೀವಿಯು ಕೂಡ ಗುರುವೇ.

 

  

 

ಜೀವನ ಎಂಬ  ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ

 

ಸಿಗುವ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಮನದ ಆಟ

 

ನೀಡುವುದು ಜೀವನದಿ ಅನುಭವದ ಪಾಠ

 

ಎಂದಿಗೂ ಸೋಲು ಕಾಣದ ನಮ್ಮಯ 

 

ಪ್ರಗತಿಯ ಓಟ..Kannada Quotes About Life Images | ಜೀವನ ಕ್ವೋಟ್ಸ ಕನ್ನಡ ದಲ್ಲಿ

 

ನಾವು ಜೀವನದ ಕುರಿತಾದ ಈ ಉಲ್ಲೇಖಗಳ Kannada Quotes About Life ಸಂಗ್ರಹದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ನೀವು ಬಯಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಅದು ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಜೀವನವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸವಾಲಿನ ಪ್ರಯಾಣವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಇತರರ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ಜೀವನದ ಹಿತನುಡಿಗಳು ಮತ್ತು ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಅದರ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವಾಗಿ ದಾಟಬಹುದು.

 

ಜೀವನವು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಕಲಿಯಲು, ಬೆಳೆಯಲು ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಎಂದು ನೆನಪಿಡಿ.

 

ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರೆ, ನಮ್ಮ ಈ ಜೀವನದ ಕುರಿತು ಉಲ್ಲೇಖಗಳ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ (best quotes about life in kannada) ಹಿಂತಿರುಗಿ. ಈ beautiful kannada quotes about life ಸಂದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಇರುವ ಶಕ್ತಿ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಸಲಿ ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿಯಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲಿ.

 

ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈ meaningful kannada quote about life ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕನ್ನಡ ಕ್ವೋಟ್ಸ, ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ.

 

 

 
Kannada Best inspirational quotes with images


 

We assume that you are here because you need that extra push to move forward. Well we are glad to say that you are exactly at the right place! Motivation is necessary when you want to move to the next level. 

 

Reading inspirational quotes in Kannada will help you understand the underlying message even better so that you are ready to face the world with full enthusiasm! We have collected motivational quotes which will help you ignite fire in your soul. Read through it and we hope all your obstacles seem easy to tackle after reading it.

 

We have also published post on Kannada top attitude quotes for whatsapp status

 

Meaningful inspirational Kannada quotes with images


 

1. Hedari badukabekagiruvudu nammannu srrustisida bhagavantanige horatu, kannige kanade bennahinde matanaduva janakalla…

 

ಹೆದರಿ ಬದುಕಬೇಕಾಗಿರುವುದು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹೊರತು, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೆ ಬೆನ್ನಹಿಂದೆ ಮಾತನಾಡುವ ಜನಕಲ್ಲ..

 

2. Nimma jeevanavannu badalisikolluva kilikai iruvudu nimma baliye, adannu beredege hudukadiri…

 

ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೀಲಿಕೈ ಇರುವುದು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯೇ, ಅದನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ಹುಡುಕದಿರಿ…

 

3. Kanasugalannu kanalu ni malagidare..

Ninna kanasugalu kuda malage iruttave.

 

ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಾಣಲು ನೀ ಮಲಗಿದರೇ..

ನಿನ್ನ ಕನಸುಗಳು ಕೂಡ ಮಲಗೇ ಇರುತ್ತವೆ..

 

4. Guri talupalu gundige ondiddare saladu, uttama nirdhara kaigolluva gunavirabeku..

 

ಗುರಿ ತಲುಪಲು ಗುಂಡಿಗೆಯ ಒಂದಿದ್ದರೆ ಸಾಲದು, ಉತ್ತಮ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಗುಣವಿರಬೇಕು..

 

5. Prapanchadalli yarannu bekadaru solisabahudu, aadare solinallu naguvavarannu endigu solisalu sadhyavilla….

 

ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಸೋಲಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಸೋಲಿನಲ್ಲೂ ನಗುವವರನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಸೋಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ….

 

6. Yarobbarigagiyu alabedi, avaru ninna kannirige yogyaralla, yaru ninna kannirige yogyaro avaru ninnannu alalu biduvudilla…

 

ಯಾರೊಬ್ಬರಿಗಾಗಿಯೂ ಅಳಬೇಡಿ, ಅವರು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯರಲ್ಲ, ಯಾರು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯರೋ ಅವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಅಳಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ…

 

Positive Jeevana life quotes in Kannada


 

7. Savira savaliddaru sadhisuva chalavirali, sadhisida nantara ahaṅkara ninna bali suliyadirali…

 

ಸಾವಿರ ಸವಾಲಿದ್ದರೂ ಸಾಧಿಸುವ ಛಲವಿರಲಿ, ಸಾಧಿಸಿದ ನಂತರ ಅಹಂಕಾರ ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಸುಳಿಯದಿರಲಿ…

 

[content-egg-block template=offers_list]

 

8. Dudidu tinnuva samayadalli kulitu tindare, kulitu tinnuva samayadalli bedi tinnabekaguttade…

 

ದುಡಿದು ತಿನ್ನುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ತಿಂದರೆ, ಕುಳಿತು ತಿನ್ನುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ತಿನ್ನಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ…

 

9. Jeevanadalli yashassu hegirabekendare nammannu tiraskarisi hodavarella, matte nammannu hudukikondu baruvantirabeku…

 

 

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಹೇಗಿರಬೇಕೆಂದರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಹೋದವರೆಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುವಂತಿರಬೇಕು…

 

10. Athiyagi yochane mavudannu bittu bidi, jeevanadalli enaguttadeyo agali bidi ..

 

ಅತಿಯಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಆಗಲಿ ಬಿಡಿ..

 

 

 

11. Badukoke agalla endavanu mannu seruttane, baduktini annonu hosa itihasa bareyuttane….

 

ಬದುಕೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಎಂದವನು ಮಣ್ಣು ಸೇರುತ್ತಾನೆ, ಬದುಕ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋನು ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ….

 

Positive thoughts about life in  kannada good thoughts


 

12. Sadhaneya hadiyalli samasyegalu 108, edurisi saguvavarige matra geluvuntu..

 

ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು 108, ಎದುರಿಸಿ ಸಾಗುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೆಲುವುಂಟು..

 

13. Sadhyavadare bereyavara kanasige mettilugalagu,

adare mettilugalannu odeyuva suttigeyagabeda.

 

ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಬೇರೆಯವರ ಕನಸಿಗೆ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಾಗು,

ಆದರೆ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಒಡೆಯುವ ಸುತ್ತಿಗೆಯಾಗಬೇಡ.

 

14. Baduku nammannu estu noyisidaru navu munde sagalebeku, namagagi alladiddaru nammavarigagi…

 

ಬದುಕು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಷ್ಟು ನೋಯಿಸಿದರು ನಾವು ಮುಂದೆ ಸಾಗಲೇಬೇಕು, ನಮಗಾಗಿ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮವರಿಗಾಗಿ…

 

Also Read : 60+ Life changing Motivational quotes in Kannada

 

15. Badhukige nanagobba olleya guru ellavendukollabedi, navu maduva tappugale esto olleya pathagalannu kalisuttade..

 

ಬದುಕಿಗೆ ನನಗೊಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುರು ಇಲ್ಲವೆಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ, ನಾವು ಮಾಡುವ ತಪ್ಪುಗಳೇ ಎಷ್ಟೋ ಒಳ್ಳೆಯ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ..

 

 

 

16. Elli huttabeku annodu namma kaiyalli erodilla, ellige muttabeku annodu matra namma kaiyalli erutte

 

ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ..

 

Daily inspirational Kannada quotes with images


 

17. Nadeyo dariyalli niyattu iddare, tadeyo takattu yarigu illa….

 

ನಡೆಯೋ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯತ್ತು ಇದ್ದರೆ, ತಡೆಯೋ ತಾಕತ್ತು ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ….

 

18. Badukinalli halavu tiruvugalu, prati tiruvinallu

hosa hosa gurigalu..

 

ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ತಿರುವುಗಳು, ಪ್ರತಿ ತಿರುವಿನಲ್ಲೂ

ಹೊಸ ಹೊಸ ಗುರಿಗಳು..

 

19. Nimma badalavane hegirabekendare, omme nimmannu noyisidavaru kuda nimmannu kandodane tale taggisi nadeyuvantirabeku..

 

ನಿಮ್ಮ ಬದಲಾವಣೆ ಹೇಗಿರಬೇಕೆಂದರೇ, ಒಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಯಿಸಿದವರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಂಡೊಡನೆ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿ ನಡೆಯುವಂತಿರಬೇಕು ..

 

20. Jeevana annodu solu-geluvina aata geddavanige solabarademba bhaya iddare, sotavanige gellalebekemba chala viruttade.

 

ಜೀವನ ಅನ್ನೋದು ಸೋಲು -ಗೆಲುವಿನ ಆಟ, ಗೆದ್ದವನಿಗೆ ಸೋಲಬಾರದೆಂಬ ಭಯ ಇದ್ದರೆ, ಸೋತವನಿಗೆ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕೆಂಬ ಛಲವಿರುತ್ತದೆ..

 

 

 

21. Jeevanadalli khusiyagirabeku, andare yarindalu enannu bayasabaradu…

 

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಖುಷಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಏನನ್ನು ಬಯಸಬಾರದು…

 

22. I life tumba chikkadu kanri,

sanna sanna nepa itkondu dwesha madta kuntre,

iro khushina saha kalkolteve

tappo sarino adjust madkond mundakke hogta irbek aste..

 

ಈ ಲೈಫ್ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದು ಕಣ್ರೀ,

ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ನೆಪ ಇಟ್ಗೊಂಡು ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತಾ ಕುಂತ್ರೆ,

ಇರೋ ಖುಷೀನಾ ಸಹ ಕಳ್ಕೊಳ್ತೇವೇ,

ತಪ್ಪೋ ಸರಿನೋ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕ್ ಅಷ್ಟೇ ..

 

23. Andukolluvudu jeevanavalla, hondikolluvude jeevana..

 

ಅಂದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಜೀವನವಲ್ಲಾ, ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಜೀವನ..

 

24. Sadhakaragabekadare,

soligu siddharirabeku,

talme mattu chalavemba

ayudhagalu namma joteyirabeku.

 

ಸಾಧಕರಾಗಬೇಕಾದರೇ

ಸೋಲಿಗೂ ಸಿದ್ಧರಿರಬೇಕು,

ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಛಲವೆಂಬ

ಆಯುಧಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಿರಬೇಕು…

 

Self confidence inspiring quotes in Kannada


 

25. Savannu padeyalu savira darigalive, adare badukannu kandukollalu iruva dari onde aduve Atmavishvasa

 

ಸಾವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾವಿರ ದಾರಿಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಬದುಕನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಇರುವ ದಾರಿ ಒಂದೇ ಅದುವೇ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ 

 

 

 

26. Atmavisvasada mele nambike hegirabekendare,

savira sala sotaru matte prayatnisi nodona,

geluvu sigabahudeno anno tara irabeku..

 

ಅತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಹೇಗಿರಬೇಕೆಂದರೇ,

ಸಾವಿರ ಸಲ ಸೋತರೂ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ನೋಡೋಣ,

ಗೆಲುವು ಸಿಗಬಹುದೇನೋ ಅನ್ನೋ ತರ ಇರಬೇಕು..

 

27. Yar nan lifelli barli yare hogli, nan facelli smile nan lifelli style hige irutte..

 

ಯಾರ್ ನನ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿ ಯಾರೇ ಹೋಗ್ಲಿ, ನನ್ ಫೇಸ್ ಲ್ಲಿ ಸ್ಮೈಲ್ ನನ್ ಲೈಫ್ ಲ್ಲಿ style ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೇ..

 

28. Atmavishvasave sadhaneya adipaya, adanendu kaledukollabaradu.

 

ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವೇ ಸಾಧನೆಯ ಅಡಿಪಾಯ, ಅದನೆಂದು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು.

 

29.  Baduku anno holadalli samasye anno kale beleyuttale irutte,

haganta hola bittu hogokagutta

kale keelo kale kalitu balabeku aste…

 

ಬದುಕು ಅನ್ನೋ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನೋ ಕಳೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೆ,

ಹಾಗಂತ ಹೊಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಕಾಗುತ್ತಾ,

ಕಳೆ ಕೀಳೋ ಕಲೆ ಕಲಿತು ಬಾಳಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ… 

 

30. Ellara jeevanadalli sukhada belaku bande barutte aadare kastagala kattalannu edurisuva dhairya erbeku aste

 

ಎಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖದ ಬೆಳಕು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಕಷ್ಟಗಳ ಕತ್ತಲನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಧೈರ್ಯ ಇರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ..

 

31. Manassu bicchi matadidare bekadaddu padeyabahudu,

manassalli ittu koragidare iddaddu kaledu hogabahudu,

agatyaviddalli manabicchi matadi…

 

ಮನಸ್ಸು ಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಪಡೆಯಬಹುದು,

ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಕೊರಗಿದರೆ ಇದ್ದದ್ದೂ ಕಳೆದು ಹೋಗಬಹುದು,

ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತಾಡಿ..

 

32. Avakasagalu sigadiddaru

dhrutigedade munnuggidare,

avakasagalanne srustisabahudu…

 

ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗದಿದ್ದರೂ

ಧೃತಿಗೆಡದೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿದರೆ,

ಅವಕಾಶಗಳನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು…

 

Meaningful Kannada inspirational quotes text


 

33. Golu paradata iddidde, tappideya idu yarige..?

Ivellavannu ni talmeyinda gellabekide.

 

ಗೋಳು ಪರದಾಟ ಇದ್ದಿದ್ದೆ, ತಪ್ಪಿದೆಯಾ ಇದು ಯಾರಿಗೆ..?

ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನೀ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಿದೆ.

 

34. Jagattinalli mosakke bele jasti,

niyattagi iruvavarige novu jasti..

 

ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೋಸಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ,

ನಿಯತ್ತಾಗಿ ಇರುವವರಿಗೆ ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ …

 

35. E jagattinalli solade geddavaru yaru illa, sotu geddavare sadhakarella..

 

 

ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸೋಲದೇ ಗೆದ್ದವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಸೋತು ಗೆದ್ದವರೇ ಸಾಧಕರೆಲ್ಲ …

 

36. Gelluttenemba chalaviddare, solu kuda shirabaguvudu ninage.

 

ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆನೆಂಬ ಛಲವಿದ್ದರೆ, ಸೋಲು ಕೂಡ ಶಿರಬಾಗುವುದು ನಿನಗೆ.

 

37. Jeevanadalli elladakku bele untu, hageye

sadhanege samaya mattu talmeyannu vyayisabeku.

 

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬೆಲೆ ಉಂಟು, ಹಾಗೆಯೇ

ಸಾಧನೆಗೆ ಸಮಯ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ವ್ಯಯಿಸಬೇಕು.

 

38. Artha madikolluva manassu,

kai jodisuva sneha,

namma jeevanada nijavada astigalu..

 

ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮನಸ್ಸು,

ಕೈ ಜೋಡಿಸುವ ಸ್ನೇಹ,

ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ನಿಜವಾದ ಆಸ್ತಿಗಳು..

 

39. Nondaru bendaru sagalebeku i jeevana,

atiyagi chintisi phalavilla, mundina dari aritu badukuvude jeevana…

 

ನೊಂದರೂ ಬೆಂದರೂ ಸಾಗಲೇಬೇಕು ಈ ಜೀವನಾ,

ಅತಿಯಾಗಿ ಚಿಂತಿಸಿ ಫಲವಿಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ದಾರಿ ಅರಿತು ಬದುಕುವುದೇ ಜೀವನ…

 

40. Novugalu sahajavagi barutte, haganta kuggadiru, novugalellavannu kuggisi nodu, novugalu ninn mele kuggalarambisuttade…

 

ನೋವುಗಳು ಸಹಜವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗಂತ ಕುಗ್ಗದಿರು, ನೋವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಿ ನೋಡು, ನೋವುಗಳು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಕುಗ್ಗಲಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ 

 

 

 

41. Jeevanadalli kanada sukhagaliginta kanda kastagale hecchagiddaru,

naguvinondige nammannu nambidavarigagi badukabeku.

 

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಾಣದ ಸುಖಗಳಿಗಿಂತ ಕಂಡ ಕಷ್ಟಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೂ,

ನಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿದವರಿಗಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು.

 

42. Savira kastagaliddaru sadhaneyatta

munnuggidare sadhakanaguttiya,

illadiddare samanyanaguttiya.

 

ಸಾವಿರ ಕಷ್ಟಗಳಿದ್ದರೂ ಸಾಧನೆಯತ್ತ

ಮುನ್ನುಗ್ಗಿದರೇ ಸಾಧಕನಾಗುತ್ತಿಯಾ,

ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯನಾಗುತ್ತಿಯಾ!

 

43. Ninna sadhane hegirabekandre,

ni sadhisi satta melu

ninna hesaru amaravagirabeku.

 

ನಿನ್ನ ಸಾಧನೆ ಹೇಗಿರಬೇಕಂದ್ರೆ,

ನೀ ಸಾಧಿಸಿ ಸತ್ತ ಮೇಲೂ

ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಅಮರವಾಗಿರಬೇಕು.

 

44. Naguva mogadalli bettadastu novide, noviruva manadalli kanadastu kanaside, kanasa kanuva hadiyalli kandariyada chalavide, chalaviruva jeevadalli gurimuttuva balavide..

 

ನಗುವ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ನೋವಿದೆ, ನೋವಿರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಕಾಣದಷ್ಟು ಕನಸಿದೆ, ಕನಸ ಕಾಣುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡರಿಯದ ಛಲವಿದೆ, ಛಲವಿರುವ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಗುರಿಮುಟ್ಟುವ ಬಲವಿದೆ…

 

45. Jeevanada antyadavaregu kaliyuvudu bettadastide, ennuvude

baduku kalisuva patha..

 

ಜೀವನದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಕಲಿಯುವುದು ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟಿದೆ, ಎನ್ನುವುದೇ

ಬದುಕು ಕಲಿಸುವ ಪಾಠ ..

 

 

 

 

 

46. ಎಷ್ಟೇ ಸಂಬಂಧಿಕರು,

ಸ್ನೇಹಿತರು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ

ಕೆಲವೊಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ

ನಾವು ಒಂಟಿ ಅನಿಸಿಬಿಡುತ್ತದೆ

 

 

 

47. ಯಾರನ್ನೇ ಆದರೂ ಪರೀಕ್ಷಿಸದೆ ನಂಬಬಾರದು

ನಂಬಿದ ಮೇಲೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬಾರದು.

 

 

 

48. ಮಾತು ವೈರಿಗಳ ಮುಂದೆ ಗತ್ತಿನಂತಿರಬೇಕು,

ಹೆದರಿಸುವವರು ಮುಂದೆ ಕತ್ತಿಯಂತಿರಬೇಕು, ಆತ್ಮೀಯರ ಮುಂದೆ ಮುತ್ತಿನಂತೆ ಇರಬೇಕು,

ಹಿರಿಯರ ಮುಂದೆ ಹತ್ತಿಯಂತೆ ಇರಬೇಕು.

 

 

 

 

 

49. ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು

ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ

 

Also Read : Top 90+ Chanakya quotes on life in Kannada 


 

Conclusion:

 

We hope our collection helps you uplift your spirits so that you are ready to take on the world with full vigour! Our motive is fulfilled if you found your inspiration here and we hope you share these quotes with your loved one’s too so that they are also encouraged to lead a highly successful life. 

 

Inspiration combined with hard work is the superb formula for reaching great height and we know our readers have already mastered this equation. 

 

Save this site and come back whenever you feel like you need the motivation again. We would love to hear your experiences and strive to keep on adding more Kannada quotes! 

 

Thank You!

 

For daily Kannada inspirational quotes follow our Instagram and Facebook Page. Comment below which one is your favorite Kannada inspirational quote?

 

 

KANNADA QUOTES


 

17+ಯಶಸ್ಸಿನ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು | Inspirational Quotes For Students in Kannada


 

Thoughts Kannada, ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು, subhashita in kannada, friendship quotes in kannada, heart touching love quotes in kannada, friends quotes kannada,

ಬದುಕಿನ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು

 

 

Thoughts Kannada


 

ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿದೆ.

 

ಜನಪ್ರಿಯ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು

 

ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದುಕೊಂಡರೆ ಏನನ್ನೂ ಸಾಧಿಸಲಾಗದು, ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದರಿ೦ದ ನಷ್ಟವೇನಿದೆ, ಗೆದ್ದರೆ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ ಸೋತರೆ ಅನುಭವ ಸಿಗುತ್ತದೆ. – -ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ

 

17+ಯಶಸ್ಸಿನ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು


 

…………………………………………………………………………………………………………………

 

ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಹೇಳುವವರು ಸರಿಯಿರಬೇಕು.ಅವರು ಸರಿಯಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆಯವರ ಅರ್ಹತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

 

…………………………………………………………………………………………………………………

 

ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವುದು ವಿಷಯ. ಒಬ್ಬರ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಮತ್ತು ದುಃಖಗಳು ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಂತೋಷದಿಂದಿರಲು ಎಂದಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ

 

Top 15 Friendship Quotes Kannada


 

…………………………………………………………………………………………………………………

 

ಆಕಾಶದೆಡೆಗೆ ನೋಡಿ, ಯಾರು ಒಂಟಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವವು ನಮಗೆ ಸ್ನೇಹಪರವಾಗಿದೆ. ಕನಸು ಕಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಬಯಸಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತದೆ…-ಡಾ.ಎ.ಪಿ.ಜೆ.ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ

 

…………………………………………………………………………………………………………………

 

ಯಾರಿಗೆ ಅನ್ನದ ಋಣ ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಮಯವೇ ಅವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ.

 

…………………………………………………………………………………………………………………

 

ಜಾತಿ ಹೀನನ ಮನೆಯ ಜ್ಯೋತಿತಾ ಹೀನವೇ ? ಜಾತಿ – ವಿಜಾತಿ ಏನಬೇಡ ದೇವನೊಲಿ ದಾತದೆ ಜಾತಾ ಸರ್ವಜ್ಞ

 

…………………………………………………………………………………………………………………

 

ವಿಶ್ವಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಕಾಣಲಿ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಹಟ ನಿನ್ನದಾಗಲಿ…

 

…………………………………………………………………………………………………………………

 

ನೀವು ಬೇರೆಯವರ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಕಲಿಯಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನೀವೇ ಮಾಡಿ ಕಲಿಯುವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಜೀವನ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಿಲ್ಲ. = ಅಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಕೆ

 

…………………………………………………………………………………………………………………

 

ಧರ್ಮದಿಂದ ಸಂಪತ್ತು ಚಿಗುರುತ್ತದೆ, ಧರ್ಮದಿಂದ ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಧರ್ಮವು ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಸಾರವಾಗಿದೆ.

 

…………………………………………………………………………………………………………………

 

ನೀ ಕಂಡ ಸೋಲುಗಳೇ ನಿನಗೆ ಪಾಠವಾಗಲಿ ನಿನ್ನ ನಾಳೆಯ ಗೆಲುವಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ತುಂಬಲಿ…

 

ಯಶಸ್ಸಿನ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು

 

…………………………………………………………………………………………………………………

 

ಮನುಷ್ಯನು ಮುಹೂರ್ತ ಇಲ್ಲದೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಮುಹೂರ್ತ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾಯುತ್ತಾನೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಜೀವನ ಪರ್ಯತ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತದ ಹಿಂದೆ ಓಡುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾನೆ.

 

…………………………………………………………………………………………………………………

 

ಕೆಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ತಮ್ಮ ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ, ಇತರ ಇಡೀ ಜೀವನದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ, ಇಂತಹವರು ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲ

 

…………………………………………………………………………………………………………………

 

ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸು ಅಥವಾ ದ್ವೇಷಿಸು, ಆದರೆ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಏನು ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿದೆ, ಅವನು ಮಾತ್ರ ನನ್ನನ್ನು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ.

 

…………………………………………………………………………………………………………………

 

ಅತಿಥಿಯು ಕೆಟ್ಟ ನಡವಳಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಅರ್ಹ”

 

…………………………………………………………………………………………………………………

 

ಅನ್ಯರಿಗೆ ನೆರವಾಗುವ ಗುಣ ನಿನ್ನಲ್ಲಿರಲಿ ಇದೇ ನಿನ್ನ ಸಾಧನೆಯ ಗಾಳಿಪಟವಾಗಲಿ.

 

ಯಶಸ್ಸಿನ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು

 

…………………………………………………………………………………………………………………

 

ನಿನ್ನಂತೆ ನೀನಾಗು ನಿನ್ನ ನೀ ಅರಿ ಮೊದಲು ಚೆನ್ನೆಂದು ದೊಡ್ಡವರ ಅನುಕರಿಸಬೇಡ

ಏನಾಯ್ತು ಮರಿಕತ್ತೆ ? ಚೆಲುವಿತ್ತು ಮುದ್ದಿತ್ತು ತನ್ನಪ್ಪನಂತಾಗಿ ಹಾಳಾಯ್ತ ತಿಂಮ.

 

…………………………………………………………………………………………………………………

 

ಮನಸೆಂಬ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕನಸೆಂಬ ಸಾಗರದ ನೆನಪೆಂಬ ಅಲೆಗಳಲಿ ಚಿರಕಾಲ ಮಿನುಗುತ್ತಿರಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಅಮರ ಸ್ನೇಹ.

 

ಇತರೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಮಾತುಗಳು

 

30 Best Kannada Quotes About Life and Thoughts + Meaningful Inspiration


 

To know the secret of life and to bring happiness in life, to fill your human life with peace and to remove the difficulties in human life, for motivation in human life, you need to give new energy to your life. Filling with words so that your mind can understand what is reality and how can we be happy, so today through our article we are sharing with you some of the major cute scores of life with all of you, which can help you in your life. can be happy.

 

 

 

ಜೀವನದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರಲು, ನಿಮ್ಮ ಮಾನವ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತುಂಬಲು ಮತ್ತು ಮಾನವ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು, ಮಾನವ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಣೆಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೊಸ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ವಾಸ್ತವ ಏನು ಮತ್ತು ನಾವು ಹೇಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಲೇಖನದ ಮೂಲಕ ನಾವು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೊಂದಿಗಿನ ಜೀವನದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಮುದ್ದಾದ ಸ್ಕೋರ್‌ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬಹುದು.

 

 

 

A positive mind finds opportunity in everything. A negative mind finds fault in everything.

 

“ಧನಾತ್ಮಕ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ದೋಷವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ”

 

Life is short. Spend it with people who make you laugh and love you.

 

 

 

”ಜೀವನ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಗಿಸುವ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ. ”

 

As long as there is wealth, there is money. A lamp burns like oil,

Love lasts until one of the two gives a hand, friendship lasts until the last breath.

 

 

 

ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಇರೋದು ಹಣ ಇರೋ ತನಕ, ದೀಪ ಉರಿಯುವುದು ಎಣ್ಣೆ ಇರೋತನಕ,

ಪ್ರೀತಿ ಇರೋದು ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಕೈಕೊಡುವ ತನಕ, ಸ್ನೇಹ ಇರೋದು ಕೊನೆ ಉಸಿರಿರೋ ತನಕ.

 

If you win without losing, it’s a laugh.. If you lose and win, it’s history.

 

 

 

ಸೋಲದೆ ಗೆದ್ದರೆ ಮಂದಹಾಸ.. ಸೋತು ಗೆದ್ದರೆ ಇತಿಹಾಸ.

 

Those who are silent are not stupid.. those who talk too much are not intelligent..

 

 

 

ಮೌನವಾಗಿರುವವರೆಲ್ಲ ದಡ್ಡರಲ್ಲ.. ತುಂಬಾ ಮಾತನಡೋರೆಲ್ಲ ಬುದ್ದಿವಂತರಲ್ಲ ..

 

Work to live.. Don’t make work your life

 

 

 

ಜೀವಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ.. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದೇ ಜೀವನವನ್ನಾಗಿಸಬೇಡಿ

 

Meaningful inspirational Kannada quotes with images

 

Love people for who they are instead of judging them for who they are.

 

ಜನರು ಯಾರೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸುವ ಬದಲು ಅವರು ಯಾರೆಂದು ಪ್ರೀತಿಸಿ.

 

 

 

The only way to start is to stop talking and start.

 

ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲು ಈರುವ ಒಂದೇ ದಾರಿ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಶುರು ಮಾಡುವುದು.

 

Hedari badukabekagiruvudu nammannu srrustisida bhagavantanige horatu, kannige kanade bennahinde matanaduva janakalla…

 

ಹೆದರಿ ಬದುಕಬೇಕಾಗಿರುವುದು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹೊರತು, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೆ ಬೆನ್ನಹಿಂದೆ ಮಾತನಾಡುವ ಜನಕಲ್ಲ..

 

 

 

Nimma jeevanavannu badalisikolluva kilikai iruvudu nimma baliye, adannu beredege hudukadiri…

 

ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೀಲಿಕೈ ಇರುವುದು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯೇ, ಅದನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ಹುಡುಕದಿರಿ…

 

 

 

Kanasugalannu kanalu ni malagidare..

Ninna kanasugalu kuda malage iruttave.

 

ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಾಣಲು ನೀ ಮಲಗಿದರೇ..

ನಿನ್ನ ಕನಸುಗಳು ಕೂಡ ಮಲಗೇ ಇರುತ್ತವೆ..

 

 

 

Guri talupalu gundige ondiddare saladu, uttama nirdhara kaigolluva gunavirabeku..

 

ಗುರಿ ತಲುಪಲು ಗುಂಡಿಗೆಯ ಒಂದಿದ್ದರೆ ಸಾಲದು, ಉತ್ತಮ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಗುಣವಿರಬೇಕು..

 

Prapanchadalli yarannu bekadaru solisabahudu, aadare solinallu naguvavarannu endigu solisalu sadhyavilla….

 

ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಸೋಲಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಸೋಲಿನಲ್ಲೂ ನಗುವವರನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಸೋಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ…

 

 

 

Yarobbarigagiyu alabedi, avaru ninna kannirige yogyaralla, yaru ninna kannirige yogyaro avaru ninnannu alalu biduvudilla…

 

ಯಾರೊಬ್ಬರಿಗಾಗಿಯೂ ಅಳಬೇಡಿ, ಅವರು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯರಲ್ಲ, ಯಾರು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯರೋ ಅವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಅಳಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ…

 

Positive Jeevana life quotes in Kannada


 

Some people break themselves in hard times, And some break records

 

ಕೆಲವು ಜನರು ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಮುರಿಯುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುತ್ತಾರೆ

 

 

 

Savira savaliddaru sadhisuva chalavirali, sadhisida nantara ahaṅkara ninna bali suliyadirali…

 

ಸಾವಿರ ಸವಾಲಿದ್ದರೂ ಸಾಧಿಸುವ ಛಲವಿರಲಿ, ಸಾಧಿಸಿದ ನಂತರ ಅಹಂಕಾರ ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಸುಳಿಯದಿರಲಿ…

 

 

 

Dudidu tinnuva samayadalli kulitu tindare, kulitu tinnuva samayadalli bedi tinnabekaguttade…

 

ದುಡಿದು ತಿನ್ನುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ತಿಂದರೆ, ಕುಳಿತು ತಿನ್ನುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ತಿನ್ನಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ…

 

Jeevanadalli yashassu hegirabekendare nammannu tiraskarisi hodavarella, matte nammannu hudukikondu baruvantirabeku…

 

 

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಹೇಗಿರಬೇಕೆಂದರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಹೋದವರೆಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುವಂತಿರಬೇಕು…

 

Athiyagi yochane mavudannu bittu bidi, jeevanadalli enaguttadeyo agali bidi ..

 

ಅತಿಯಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಆಗಲಿ ಬಿಡಿ..

 

Badukoke agalla endavanu mannu seruttane, baduktini annonu hosa itihasa bareyuttane….

 

ಬದುಕೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಎಂದವನು ಮಣ್ಣು ಸೇರುತ್ತಾನೆ, ಬದುಕ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋನು ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ….

 

Positive thoughts about life in Kannada


 

If you want to achieve anything in life! Don’t change your ways

 

ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ! ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಡಿ

 

Sadhaneya hadiyalli samasyegalu 108, edurisi saguvavarige matra geluvuntu..

 

ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು 108, ಎದುರಿಸಿ ಸಾಗುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೆಲುವುಂಟು..

 

Money does not change a man’s nature it just exposes his true nature

 

ಹಣ ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಆತನ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಕ್ಕುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ

 

Sadhyavadare bereyavara kanasige mettilugalagu,

adare mettilugalannu odeyuva suttigeyagabeda.

 

ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಬೇರೆಯವರ ಕನಸಿಗೆ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಾಗು,

ಆದರೆ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಒಡೆಯುವ ಸುತ್ತಿಗೆಯಾಗಬೇಡ.

 

Baduku nammannu estu noyisidaru navu munde sagalebeku, namagagi alladiddaru nammavarigagi…

 

ಬದುಕು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಷ್ಟು ನೋಯಿಸಿದರು ನಾವು ಮುಂದೆ ಸಾಗಲೇಬೇಕು, ನಮಗಾಗಿ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮವರಿಗಾಗಿ…

 

Badhukige nanagobba olleya guru ellavendukollabedi, navu maduva tappugale esto olleya pathagalannu kalisuttade..

 

ಬದುಕಿಗೆ ನನಗೊಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುರು ಇಲ್ಲವೆಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ, ನಾವು ಮಾಡುವ ತಪ್ಪುಗಳೇ ಎಷ್ಟೋ ಒಳ್ಳೆಯ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ..

 

Elli huttabeku annodu namma kaiyalli erodilla, ellige muttabeku annodu matra namma kaiyalli erutte

 

ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ..

 

Daily inspirational Kannada quotes


 

Nadeyo dariyalli niyattu iddare, tadeyo takattu yarigu illa….

 

ನಡೆಯೋ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯತ್ತು ಇದ್ದರೆ, ತಡೆಯೋ ತಾಕತ್ತು ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ….

 

Badukinalli halavu tiruvugalu, prati tiruvinallu

hosa hosa gurigalu..

 

ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ತಿರುವುಗಳು, ಪ್ರತಿ ತಿರುವಿನಲ್ಲೂ

ಹೊಸ ಹೊಸ ಗುರಿಗಳು..

 

Nimma badalavane hegirabekendare, omme nimmannu noyisidavaru kuda nimmannu kandodane tale taggisi nadeyuvantirabeku..

 

ನಿಮ್ಮ ಬದಲಾವಣೆ ಹೇಗಿರಬೇಕೆಂದರೇ, ಒಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಯಿಸಿದವರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಂಡೊಡನೆ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿ ನಡೆಯುವಂತಿರಬೇಕು ..

 

Jeevana annodu solu-geluvina aata geddavanige solabarademba bhaya iddare, sotavanige gellalebekemba chala viruttade.

 

ಜೀವನ ಅನ್ನೋದು ಸೋಲು -ಗೆಲುವಿನ ಆಟ, ಗೆದ್ದವನಿಗೆ ಸೋಲಬಾರದೆಂಬ ಭಯ ಇದ್ದರೆ, ಸೋತವನಿಗೆ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕೆಂಬ ಛಲವಿರುತ್ತದೆ..

 

Jeevanadalli khusiyagirabeku, andare yarindalu enannu bayasabaradu…

 

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಖುಷಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಏನನ್ನು ಬಯಸಬಾರದು…

 

I life tumba chikkadu kanri,

sanna sanna nepa itkondu dwesha madta kuntre,

iro khushina saha kalkolteve

tappo sarino adjust madkond mundakke hogta irbek aste..

 

ಈ ಲೈಫ್ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದು ಕಣ್ರೀ,

ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ನೆಪ ಇಟ್ಗೊಂಡು ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತಾ ಕುಂತ್ರೆ,

ಇರೋ ಖುಷೀನಾ ಸಹ ಕಳ್ಕೊಳ್ತೇವೇ,

ತಪ್ಪೋ ಸರಿನೋ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕ್ ಅಷ್ಟೇ ..

 

Andukolluvudu jeevanavalla, hondikolluvude jeevana..

 

ಅಂದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಜೀವನವಲ್ಲಾ, ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಜೀವನ..

 

Sadhakaragabekadare,

soligu siddharirabeku,

talme mattu chalavemba

ayudhagalu namma joteyirabeku.

 

ಸಾಧಕರಾಗಬೇಕಾದರೇ

ಸೋಲಿಗೂ ಸಿದ್ಧರಿರಬೇಕು,

ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಛಲವೆಂಬ

ಆಯುಧಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಿರಬೇಕು…

 

Self confidence inspiring quotes in Kannada


 

We all have two lives. The second of which begins when we realize that we only have one life

 

ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎರಡು ಜೀವನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯದು ನಾವು ಒಂದೇ ಜೀವನ ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆಂದು ತಿಳಿದಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ

 

Savannu padeyalu savira darigalive, adare badukannu kandukollalu iruva dari onde aduve Atmavishvasa

 

ಸಾವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾವಿರ ದಾರಿಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಬದುಕನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಇರುವ ದಾರಿ ಒಂದೇ ಅದುವೇ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ

 

Atmavisvasada mele nambike hegirabekendare,

savira sala sotaru matte prayatnisi nodona,

geluvu sigabahudeno anno tara irabeku..

 

ಅತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಹೇಗಿರಬೇಕೆಂದರೇ,

ಸಾವಿರ ಸಲ ಸೋತರೂ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ನೋಡೋಣ,

ಗೆಲುವು ಸಿಗಬಹುದೇನೋ ಅನ್ನೋ ತರ ಇರಬೇಕು..

 

Yar nan lifelli barli yare hogli, nan facelli smile nan lifelli style hige irutte..

 

ಯಾರ್ ನನ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿ ಯಾರೇ ಹೋಗ್ಲಿ, ನನ್ ಫೇಸ್ ಲ್ಲಿ ಸ್ಮೈಲ್ ನನ್ ಲೈಫ್ ಲ್ಲಿ style ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೇ..

 

Atmavishvasave sadhaneya adipaya, adanendu kaledukollabaradu.

 

ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವೇ ಸಾಧನೆಯ ಅಡಿಪಾಯ, ಅದನೆಂದು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು.

 

Baduku anno holadalli samasye anno kale beleyuttale irutte,

haganta hola bittu hogokagutta

kale keelo kale kalitu balabeku aste…

 

ಬದುಕು ಅನ್ನೋ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನೋ ಕಳೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೆ,

ಹಾಗಂತ ಹೊಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಕಾಗುತ್ತಾ,

ಕಳೆ ಕೀಳೋ ಕಲೆ ಕಲಿತು ಬಾಳಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ… 

 

Ellara jeevanadalli sukhada belaku bande barutte aadare kastagala kattalannu edurisuva dhairya erbeku aste

 

ಎಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖದ ಬೆಳಕು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಕಷ್ಟಗಳ ಕತ್ತಲನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಧೈರ್ಯ ಇರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ..

 

Manassu bicchi matadidare bekadaddu padeyabahudu,

manassalli ittu koragidare iddaddu kaledu hogabahudu,

agatyaviddalli manabicchi matadi…

 

ಮನಸ್ಸು ಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಪಡೆಯಬಹುದು,

ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಕೊರಗಿದರೆ ಇದ್ದದ್ದೂ ಕಳೆದು ಹೋಗಬಹುದು,

ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತಾಡಿ..

 

Avakasagalu sigadiddaru

dhrutigedade munnuggidare,

avakasagalanne srustisabahudu…

 

ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗದಿದ್ದರೂ

ಧೃತಿಗೆಡದೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿದರೆ,

ಅವಕಾಶಗಳನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು…

 

Meaningful Kannada inspirational quotes


 

Live for your happiness and not the happiness of others.

 

ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಜೀವಿಸಿ ಇತರರ ಸಂತೋಷಕಲ್ಲ.

 

Golu paradata iddidde, tappideya idu yarige..?

Ivellavannu ni talmeyinda gellabekide.

 

ಗೋಳು ಪರದಾಟ ಇದ್ದಿದ್ದೆ, ತಪ್ಪಿದೆಯಾ ಇದು ಯಾರಿಗೆ..?

ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನೀ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಿದೆ.

 

Jagattinalli mosakke bele jasti,

niyattagi iruvavarige novu jasti..

 

ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೋಸಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ,

ನಿಯತ್ತಾಗಿ ಇರುವವರಿಗೆ ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ …

 

E jagattinalli solade geddavaru yaru illa, sotu geddavare sadhakarella..

 

ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸೋಲದೇ ಗೆದ್ದವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಸೋತು ಗೆದ್ದವರೇ ಸಾಧಕರೆಲ್ಲ …

 

Gelluttenemba chalaviddare, solu kuda shirabaguvudu ninage.

 

ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆನೆಂಬ ಛಲವಿದ್ದರೆ, ಸೋಲು ಕೂಡ ಶಿರಬಾಗುವುದು ನಿನಗೆ.

 

Jeevanadalli elladakku bele untu, hageye

sadhanege samaya mattu talmeyannu vyayisabeku.

 

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬೆಲೆ ಉಂಟು, ಹಾಗೆಯೇ

ಸಾಧನೆಗೆ ಸಮಯ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ವ್ಯಯಿಸಬೇಕು.

 

Artha madikolluva manassu,

kai jodisuva sneha,

namma jeevanada nijavada astigalu..

 

ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮನಸ್ಸು,

ಕೈ ಜೋಡಿಸುವ ಸ್ನೇಹ,

ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ನಿಜವಾದ ಆಸ್ತಿಗಳು..

 

Nondaru bendaru sagalebeku i jeevana,

atiyagi chintisi phalavilla, mundina dari aritu badukuvude jeevana…

 

ನೊಂದರೂ ಬೆಂದರೂ ಸಾಗಲೇಬೇಕು ಈ ಜೀವನಾ,

ಅತಿಯಾಗಿ ಚಿಂತಿಸಿ ಫಲವಿಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ದಾರಿ ಅರಿತು ಬದುಕುವುದೇ ಜೀವನ…

 

 

 

Novugalu sahajavagi barutte, haganta kuggadiru, novugalellavannu kuggisi nodu, novugalu ninn mele kuggalarambisuttade…

 

ನೋವುಗಳು ಸಹಜವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗಂತ ಕುಗ್ಗದಿರು, ನೋವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಿ ನೋಡು, ನೋವುಗಳು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಕುಗ್ಗಲಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ

 

Jeevanadalli kanada sukhagaliginta kanda kastagale hecchagiddaru,

naguvinondige nammannu nambidavarigagi badukabeku.

 

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಾಣದ ಸುಖಗಳಿಗಿಂತ ಕಂಡ ಕಷ್ಟಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೂ,

ನಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿದವರಿಗಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು.

 

Savira kastagaliddaru sadhaneyatta

munnuggidare sadhakanaguttiya,

illadiddare samanyanaguttiya.

 

ಸಾವಿರ ಕಷ್ಟಗಳಿದ್ದರೂ ಸಾಧನೆಯತ್ತ

ಮುನ್ನುಗ್ಗಿದರೇ ಸಾಧಕನಾಗುತ್ತಿಯಾ,

ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯನಾಗುತ್ತಿಯಾ!

 

Ninna sadhane hegirabekandre,

ni sadhisi satta melu

ninna hesaru amaravagirabeku.

 

ನಿನ್ನ ಸಾಧನೆ ಹೇಗಿರಬೇಕಂದ್ರೆ,

ನೀ ಸಾಧಿಸಿ ಸತ್ತ ಮೇಲೂ

ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಅಮರವಾಗಿರಬೇಕು.

 

Naguva mogadalli bettadastu novide, noviruva manadalli kanadastu kanaside, kanasa kanuva hadiyalli kandariyada chalavide, chalaviruva jeevadalli gurimuttuva balavide..

 

ನಗುವ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ನೋವಿದೆ, ನೋವಿರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಕಾಣದಷ್ಟು ಕನಸಿದೆ, ಕನಸ ಕಾಣುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡರಿಯದ ಛಲವಿದೆ, ಛಲವಿರುವ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಗುರಿಮುಟ್ಟುವ ಬಲವಿದೆ…

 

Jeevanada antyadavaregu kaliyuvudu bettadastide, ennuvude

baduku kalisuva patha..

 

ಜೀವನದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಕಲಿಯುವುದು ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟಿದೆ, ಎನ್ನುವುದೇ

ಬದುಕು ಕಲಿಸುವ ಪಾಠ ..

 

 

 

Do you think there are no enemies? Begin to speak the truth, question the wrong, and they will arise as one by themselves.

 

ಶತ್ರುಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಾವಿಸಿರುವೆಯ? ನಿಜ ನುಡಿಯಲು, ತಪ್ಪನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡು ತಾನಾಗಿಯೇ ಒಂದರಂತೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

 

Best Motivational Quotes For Work To Spur Inspiration


 

When things change inside you, things change around you.

 

ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ವಿಷಯಗಳು ಬದಲಾದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ವಿಷಯಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ.

 

 

 

The life of inner peace, being harmonious and without stress, is the easiest type of existence.

 

ಆಂತರಿಕ ಶಾಂತಿಯ ಜೀವನ, ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವಿಲ್ಲದೆ, ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಸುಲಭ ವಿಧವಾಗಿದೆ.

 

Every breath we take, every step we make, can be filled with peace, joy and serenity.

 

ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉಸಿರು, ನಾವು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯೂ ಶಾಂತಿ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತತೆಯಿಂದ ತುಂಬಬಹುದು.

 

 

 

An eye for an eye only ends up making the whole world blind.

 

ಕಣ್ಣಿಗೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಕುರುಡನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

 

 

Post a Comment

0 Comments